Gissa Föremål

Här finns bruksanvisningar för fem (ganska vardagliga) föremål, som du kan försöka klura ut. Om du vill veta de rätta svaren, klicka då på "FUSK"-länkarna. Är du inte klar än?


Föremål 1

Placera föremålet på en öppen plats och för ihop en av dess delar med ett externt föremål.

Tryck ner spaken vid kortsidan tills det tar emot.

Vänta några sekunder.Hrm... vad kan det vara?

Placera ett skivformat föremål i avsedd plats i det första föremålet och invänta processens gång.

När det skivformade föremålet lämnar det större dito i vertikal riktning är processen utförd.

FUSK 1Föremål 2

Placera föremålet framför dig i horisontellt plan.

Pressa ett andra föremål mot det första enligt bestämda regler men helst så att ingen annan gör precis likadant - dock skall alla andra ha viljan att göra detsamma.

Upprepa ett bestämt antal gånger.

Förflytta det första föremålet till annan plats i god tid.

När föremålet blir omtalat i nyheterna har du gjort rätt.

FUSK 2Föremål 3

Håll föremålet framför dig i horisontellt plan.

Applicera godkänt material i lämplig mängd över det håriga området.

Tillse att både föremålet och det tillsatta materialet blir utsatt för ett neutralt ämne innehållande en syrekomponent.

För föremålet fram och tillbaka över dina två rader utväxter (vilka inte bör vara sten-omgärdade).

För ut föremålet från utväxternas regioner och utsätt både utväxterna och föremålet för det neutrala ämnet igen. Processen är härmed avslutad.

FUSK 3Föremål 4

För in en del av det aktuella föremålet i ett externt föremål.

Hrm... vad kan det vara? Låt de för sådana händelser avsedda många delar på föremålets framsida utsättas för tryck.

Det kan uppstå ljud då du utför handlingen, och krävas olika grader av tryck för olika modeller av föremålet.

Utsätt de avsedda delarna för tryck i bestämd ordning, enär tråkiga följder annars kan bli resultatet.

När ovanstående punkter genomgåtts korrekt, frambringa lufttryckvågor genom en annan av föremålets delar.

FUSK 4Föremål 5

Håll föremålet med bägge händerna.

För detta mot annat valfritt föremål på valfritt avstånd. Det andra föremålet omformas ofta inför ditt föremål så att process lättare kan utföras.

Tillse att rätt förutsättningar finnes för ditt föremål och låt då de omgivande partiklarna få tillträde.

Ombesörj att konstgjort alstrade partiklar tillsätts då omgivningens mängd är mindre än behovet kräver.

En fackman som kan denna procedur tar hand om innehållet kommen ur föremålet då omgivningens partiklar är så gott som utrotade. Därefter kan du, om du vill, kasta pil på kopian som bildades.

FUSK 5

Till huvudsidan